TRYGGE NABOLAG – HVA ER NÅ DET`?                                                                                                                               Tilbake

Inger Beate Larsen, Høgskolelektor i psykisk helsearbeid. Høgskolen i Agder

Filosofer har vært opptatt av at det å bo er grunnleggende for alle mennesker. De hevder at når vi bor, er vi hjemme. Når vi bor er vi knyttet til andre. Det handler om å være beskyttet mot fare og skade, men ikke bare det. Det handler også om muligheten til å vokse og gro. Slik bør det ideelt sett være for alle mennesker.  

I et boligområde på Saltrød ønskes ikke psykisk lidende mennesker velkommen. De som ikke ønsker dem velkommen er nok en gang avbildet i Agderposten. Voksne og barn er samlet om å protestere. Dette kan forståes på flere måter. Protestene kan handle om foreldre som vil sine barn vel (og det er jeg overbevist om at disse foreldrene vil). Å ville dem vel handler om å bygge hus og bosette seg i trygge omgivelser slik at barna blir beskyttet mot fare og skade. I tillegg ønsker sannsynligvis foreldrene at barna etterhvert skal bli gode samfunnsborgere med jobb og ordnet økonomi. Dette skjer dersom de vokser opp under gunstige betingelser. Og foreldrene er sikkert også opptatt av at et gunstig oppvekstmiljø virker bra for barnas psykiske helse. Når foreldrene tar barna med for å protestere mot at psykisk lidende mennesker skal flytte inn i deres bomiljøet,  kan det i tillegg tenkes at barna opplever det trygt å ha foreldre som passer på slik at de kan leke trygt i nærmiljøet.  

Men er det så sikkert at dersom psykisk lidende mennesker holdes unna, så vil nabolaget på Saltrød være et trygt og godt sted for både voksne og barn? Svaret kan være ja dersom det å ha en psykisk lidelse er ensbetydende med å utsette andre for fare. Men det er ikke så enkelt. Mennesker med psykiske lidelser, som alle andre, er forskjellige. Noen er snille og gode, andre skumle og farlige. Noen er sosiale, mange vil gjerne være for seg selv. Men alle har de behov for et sted å bo. Dette fordi alle mennesker har, som nevnt innledningsvis, behov for å være knyttet til andre, behov for beskyttelse og behov for å vokse å gro. Noen få psykisk lidende mennesker utsetter andre for fare, enda færre begår mord. Ingen ønsker seg vel slike folk i nabolaget? Heller ikke de psykisk lidende selv. Og her begynner problemene med å forstå naboprotestene. For diskusjonen til nå har dreid seg om forskjellen på folk. Forskjellen mellom de gale (de psykisk syke) og de normale (naboene). De gale er de som er til fare for et helt nabolag, de normale er de som oppfører seg anstendig og ikke utsetter andre for fare. Det man tilsynelatende tenker lite over er hva som skjuler seg bak fasadene til alle som kan kalle seg normale. For her bor det sannsynligvis mange snille og gode mennesker, men kanskje også noen som utsetter andre for fare. Vi vet etter hvert at mye psykisk og fysisk overgrepsproblematikk (eks. mobbing, incest og konemishandling) forgår i hjemmets lune skjød, godt skjult for nabolaget for øvrig. Dette gjelder også i stor grad rusproblematikk. Denne kunnskapen har vi, men det blir vanskelig å protestere. Dette fordi problemene er så godt skjult eller fordi vi ikke gidder å bry oss så lenge det holdes innad i egen familie.  

Så lenge mennesker er mennesker – og særlig i dagens samfunn – vil svært mange ha, eller stå i fare for å få, psykiske lidelser. Det gjelder også de som ikke vil ha psykisk lidende mennesker i sitt nabolag. Og hvordan vil det oppleves å være en av de normale som plutselig ikke er så normal lenger? Jeg tror det kan innebære en enda større smerte enn nødvendig, nettopp fordi man er en del av et bomiljø som bidrar til stigmatisering og skamliggjøring av mennesker med psykiske lidelser. Og når man selv har medvirket til dette vil skammen over selv å ha blitt rammet, føre til enda mer hemmeligholdelse og ytterligere ensomhet som igjen bidrar til å forsterke den psykiske smerten ytterligere. Og dersom barna har fått med seg foreldrenes negative holdninger til psykisk lidende mennesker,  er det ikke vanskelig å tenke seg den skammen som også vil kunne ramme disse barna.  Derfor vil jeg våge å påstå at bomiljøer som ikke ønsker sine psykisk lidende medmennesker velkommen, snarere står i fare for å skape et nærmiljø som påvirker den psykiske helsa i negativ retning. Bomiljøet blir fortsatt utrygt, men utryggheten får en annen form.  

I tillegg lurer jeg på hva som vil skje med boligprisene dersom en av de normale får en psykisk lidelse og dette kommer nabolaget for øret. Må eieren selv betale erstatning til resten av nobolaget fordi han eller hun har bidratt til ytterligere verdiforringelse av eiendommene?

 Agderposten 13. oktober 2003

 Tilbake