SAMFUNNETS ORGASMEANSVAR        

Morgenbladets kronikk 15. januar 1999


Helsevesen og samfunn overtar nå stadig mer av ansvaret for det som før 
ble betraktet som vanlige livsproblemer. Hvordan bør denne utviklingen appellere 
til vår etiske bevissthet? Hvilke konsekvenser får en slik sykeliggjøring av 
mennesker, både på individ-, samfunns- og det globale plan? 
 


Sosialmedisineren Per Sundby mener at en av de mest interessante drivkrefter bak 
utviklingen av helsens paradokser kan kalles «medikaliseringens fenomen», som 
han sier føyer seg til mange trekk i vår tid. Sundby mener at fenomenet har 
oppstått fordi folks terskel for plager er blitt lavere, samtidig som vår evne 
til å tåle, er blitt mindre. Han sier videre at «plager blir til lidelser, 
sorger til depresjoner, motgang og skuffelser til smerter, sjokk til 
katastrofesymptomer, og avvik til funksjonshemning». (Nordeik/Stang (red.): 
Lærebok i sosialmedisin, 1992). 

Når folks evne til å tåle reduseres, ser vi derfor at helsevesenet i neste 
omgang mer og mer påtar seg ansvaret for det vi kan kalle menneskers lykke. Som 
samfunnsborgere er vi opptatt av våre rettigheter; rettigheter som både handler 
om at vi ser det som rimelig at vårt offentlige helsevesen tar ansvar for å 
behandle også annet enn alvorlige fysiske og psykiske lidelser, og rettigheter 
som handler om at vi også har krav på hjelp i forhold til det vi kan kalle våre 
ulykkelige liv.
 
Vi kan lese om den unge jenta som var ulykkelig forelsket og fikk «lykkepiller» 
av legen sin. Vi blir presentert for statistikker som viser at flere og flere 
middelaldrende kvinner opplever å få redusert sine klimakterieplager, får 
glattere hud og fuktigere skjede ved hjelp av østrogentilførsel. Og vi vet alle 
at vi har et helsevesen som tilbyr slankepiller og sovepiller. Det finnes hjelp 
å få når man sørger og når man er barnløse. Det finnes hjelp for spillegalskap, 
arbeidsnarkomani og megarexi. I det siste har vi kunnet lese at Statens 
legemiddelkontroll har gitt grønt lys for bruk av Viagra som medisin for 
impotens og kåthetsproblemer. 

Fordi vi i alt for liten grad har tatt konsekvensene av hva en slik 
patologisering kan medføre, fordrer dette medikaliseringsproblemet en etisk 
debatt. Tidligere var både lykke og ulykke forbeholdt den private sfære. Hadde 
man problemer, delte man disse med de nærmeste, og vi ordnet opp i fellesskap 
uten innblanding fra det offentlige. Doktoren ble kun tilkalt i forbindelse med 
alvorlig sykdom og død. Den gang som nå hadde vi altså normer for hvordan vi 
ordnet våre liv. Men dagens normer viser en forflytning av ansvar fra det 
private til det offentlige rom. Dette innebærer en forskyvning av grenser i 
forhold til helsevesenets ansvar. Vi setter ikke lenger skarpe skiller mellom 
sykdom og sosiale problemer, noe Sundby hevder har skjedd ved en mer eller 
mindre uklar normativ prosess. 

Når vi nå gjør helsevesenet ansvarlig for disse plagene- for våre ulykkelige 
liv, ser vi vår egen hjelpeløshet bak neste sving. Vi ser det vi kan kalle en 
ytrestyrt patologi. 

Innen etisk teori finner vi to hovedretninger: utilitarismen og deontologien. 
Utilitarismen henspeiler til at den etisk riktige handlingen er den som, 
sammenlignet med andre muligheter, gir størst mulig lykke. Retningen er altså 
opptatt av hvilken nytte en handling kan ha, og dermed dens konsekvenser. 
Deontologien viser til at handlingen må være motivert av en pliktfølelse, en 
plikt vi har til å gjøre det gode. Vi ser her at medikaliseringsproblemet i 
dagens samfunn fordrer til en etisk debatt. Ved hjelp av disse hovedretningene 
kan vi oppstille følgende etiske problemstilling: Er en sykeliggjøring av 
mennesker et gode, eller vil det få negative konsekvenser for individ, samfunn 
og globale forhold? 

La oss foreta en kritisk analyse av denne problemstillingen, og dermed av 
medikaliseringsproblemet, hvor vi benytter medikamentet Viagra som eksempel. 
I utgangspunktet mente man at Viagra var et medikament som var forbeholdt menn 
med potensproblemer. I Aftenposten den 29.10.98 – under overskriften «Vil gi 
Viagra til kvinner med orgasmeproblemer» – kan vi lese at to representanter for 
helsevesenet ikke ser noen betenkeligheter med å anbefale dette medikamentet til 
kvinner som har problemer med å få orgasme. Ved hjelp av Viagra vil altså menns 
og kvinners seksualliv bli uendelig mye bedre. 

Bydelsoverlege åsa Rytter Evensen sier i intervjuet at hun er overbevist om at 
mange med potens- eller orgasmeproblemer kan tenkes å teste ut medisinen. 
Psykolog Elsa Almås ser heller ingen betenkeligheter i så måte. Hun sier at det 
er påvist at Viagra gir god genital respons hos begge kjønn, og at den for 
kvinner kan bidra til å øke kåtheten sterkt. Med dette kan man forstå at disse 
ekspertene har opplevd å møte ulykkelige og fortvilte mennesker som strever med 
sitt seksualliv. De ønsker å være medvirkende til at menn får tilbake sin 
potens, og til at kvinner blir kåtere. Vi kan altså hevde at vi som 
samfunnsborgere har krav på hjelp som handler om å øke vår seksuelle lyst, noe 
som igjen kan bli en norm i samfunnet. 

«Trenger du hjelp, bør du få det av helsevesenet» er blitt en norm, og dermed en 
del av vår kultur. Allerede på 18. hundretallet påpekte filosofen David Hume at 
man ikke uten videre kan utlede et «bør» fra et «er». Det kan hevdes at det 
ligger en del premisser i mellom som gjør at Humes lov kan godtas. I første 
omgang kan vi se utilitarismen som premissleverandør for å vurdere bruk av 
Viagra. 

Hvilken nytte vil vi ha av dette medikamentet? Tar man utgangspunkt i 
enkeltindivider i samfunnet som opplever å være sterkt plaget av manglende 
seksuell lyst, ser vi at mange sannsynligvis vil få glede av et slikt 
medikament. Flytter vi blikket til samfunnsnivå og spør om dette vil medføre 
størst mulig lykke for flest mulig, blir vurderingen vanskeligere. I første 
omgang kan vi si at jo flere mennesker som får det bedre seksuelt, jo bedre er 
det for samfunnet. Dette fordi lykkelige mennesker er mer produktive, de er 
mindre borte fra jobben, og i tillegg gir de sine barn gode oppvekstvilkår. Det 
virker positivt på ulike forhold i samfunnet. 

På den andre siden ser vi en fare for å påføre enkeltindivider lidelse. 
Mennesker som før hadde forholdt seg kreativt til sin manglende seksuelle lyst, 
blir av helsevesenet gjort oppmerksom på at de har et problem. Også deres 
partnere blir oppmerksomme på fenomenet, og ubevisst har grensene for hva 
enkeltindividet opplever som sykt, endret seg. Vi har skapt et behov som vil 
føre til økt oppmerksomhet om problematikken, og dermed økes etterspørselen. 
Vil så en økt etterspørsel, og dermed bruk av Viagra, medføre stor grad av lykke 
for de fleste av oss? På den ene siden kan vi svare kategorisk «nei» fordi vi da 
har vært medvirkende til å produsere ulykkelige sjeler; vi har gjort mennesker 
oppmerksom på at de har et problem. På den andre siden vil muligens medikamentet 
gi god fortjeneste, og pengene vil siden benyttes til eksempelvis å helbrede 
kreftsyke pasienter. 

Vi kan så ta for oss deontologien som leverandør for premisser som må ligge til 
grunn for en etisk vurdering av problematikken. Har vi som helsevesen og samfunn 
plikt til å sørge for at mennesker opplever seksuell nytelse? Helsevesenet 
plikter å hjelpe mennesker som lider. Men hva er lidelse? Her kommer vi ikke 
utenom samfunnets kriterier for helse og sykdom. Dersom vi legger WHO’s 
definisjon til grunn for dette, innebærer det at vi plikter å hjelpe alle slik 
at de opplever å ha det godt både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. 
Et slikt utgangspunkt burde si oss at Viagra er nyttig for dem som selv mener å 
ha behov for det. Menneskets autonomi setter dermed i sentrum. Den er blitt en 
integrert del av vår kultur. Enkeltindividets frihet til selv å velge hvilken 
hjelp han eller hun trenger, settes meget høyt, men er også med på å begrense 
det moralske ansvaret for hverandre. En høy grad av autonomi kan inneha 
egoistiske og narsissistiske trekk som handler om at vi glemmer at vi har ansvar 
for flere enn oss selv . 

Det samaritanske prinsippet innebærer en plikt til å hjelpe i forbindelse med 
lidelse og tidlig død forårsaket av sykdom. Her blir vi igjen konfrontert med 
lidelses- eller sykdomsbegrepet. I snever forstand kan vi si at manglende 
seksuell lyst ikke hører inn under dette prinsippet, og vi kan derfor la være å 
foreskrive Viagra i slike tilfeller. Likevel blir dette vel enkelt. Den enkelte 
lege i møte med den enkelte pasient vil stadig måtte forholde seg til slike 
problemstillinger. Legene er også en del av vår kultur, og har endret terskelen 
for hva som skal til for å betrakte en plage som et helseproblem. Av den grunn 
ser vi at han kan mene at han er pliktig til å hjelpe mennesker med 
lystproblemer. 

Et samfunn har begrensede ressurser å tilføre helsevesenet. Prinsippet om en 
rettferdig fordeling av helsegodene handler om et komplisert nett av rettigheter 
og plikter. Vi ser at den enes rett lett blir den andres plikt. Et menneske som 
har problemer med å oppnå orgasme, vil kunne hevde at han eller hun har rett på 
Viagra. Helsevesenet vil i neste omgang si at plikten til å hjelpe blir en 
naturlig følge. Som enkeltindivider forventer vi å bli behandlet etter de normer 
som gjelder i vårt samfunn, og helsevesenet vil da i neste omgang måtte 
etterkomme disse ønskene. I et velferdssamfunn som vårt er retten til behandling 
sterk. Når vi så ser at grensene for hva som betraktes som sykt er endret, ser 
vi at stadig flere mennesker ber om helsevesenets hjelp. 

Det innebærer igjen at vi på mange måter kan si at vi blir sykere og sykere. H. 
R. Wulff skriver i boken Den samaritanske plikt (1995) at en samfunnsordning er 
urettferdig dersom en del av borgerne ikke får oppfylt allment anerkjente 
mottakerrettigheter. Diskusjonen kommer da inn på om ønske om Viagra er en 
allmenn anerkjent mottakerrettighet. Dersom enkeltindivider i samfunnet selv 
skal definere sin lidelse, er Viagra en rettighet. Hvis sykdomsbegrepet kun 
forholder seg til objektive kriterier, er Viagra bare aktuelt i svært få 
tilfeller, og altså ikke en mottakerrettighet. 

Når det gjelder likhet i samfunnet, understreker Wulff at den enkelte må ha så 
stor frihet som mulig, og at begrensningene må være at alle skal ha samme 
rettigheter . En bønn om Viagra vil her få konsekvenser i forhold til 
foreskriving av produktet. Når vi hører om medikamentet, kan fokus ubemerket bli 
dreiet til vårt seksualliv, noe som sannsynligvis for alle kan bli bedre. Vi 
hører at vi kan oppleve enda sterkere seksuelle lyster og orgasmer, og 
etterspørselen vil øke. Vi vil kreve vår frihet til selv å velge, og glemmer 
begrensningene som ligger i at alle skal ha rett på det samme. Man aksepterer 
ulikheter i samfunnet under forutsetning av at disse ulikheter er til størst 
nytte for de svakest stilte. Det vil si at den samlede fordelen for befolkningen 
ved å bruke Viagra må være større enn fordelen for den enkelte som bruker den. 
Her er vi tilbake til utilitarismen og argumentasjonen om mest mulig lykke for 
flest mulig. 

På samfunnsnivå innebærer rettferdighetsprinsippet at vi har en plikt til å 
sikre en rettferdig fordeling av helsevesenets ressurser. Vi må beregne 
omkostningene av tapte muligheter i andre systemer. Dersom medikaliseringen av 
ulike plager medfører større plager, vil en fokusering på folks seksuelle 
problemer og samfunnets ansvar for å avhjelpe dette, medføre at mange andre 
goder må vike plass for at folks lyst skal tilfredsstilles. Derfor må den 
enkelte med manglende lyst sies å ha en forpliktelse til selv å tenke i slike 
baner. I tillegg kan man si at det er en utfordring å heve terskelen for hva som 
er helsevesenets og samfunnets ansvar. Hever vi terskelen, reduseres samfunnets 
plikter, noe som også kan få positive følger for mer enn samfunnsøkonomien, i 
alle fall om vi er kreative i forhold til å løse vårt helseproblem, og utvikler 
oss til å bli indrestyrte individer i stedet for ytrestyrte nikkedukker som ikke 
selv er i stand til å definere hva som er problematisk. Dette igjen vil 
forhåpentligvis føre til en større etisk bevissthet i befolkningen. 
Kan Viagra og liknende behandlingstilbud kan få konsekvenser på globalt nivå? 
For hvordan kan vi ta ansvar for vårt vestlige samfunns orgasmer når en stor del 
av menneskeheten har helt andre problemer å stri med? 
På mange måte blir vår jakt etter lyst og lykke en avsporing i forhold til hva 
vi kan kalle virkelig lidelse. Vi sier så fint at alle mennesker er skapt like 
og at vi har fått liv, frihet og streben etter lykke i gave. Slike 
menneskerettigheter er noe vi i vår del av verden tar for gitt. Som tidligere 
sagt, settes den enkeltes frihet høyt. Dette kan føre til av vi begrenser det 
moralske ansvar for hverandre og derfor aksepterer nød og sosial urettferdighet 
i verden. Hvilke konsekvenser vil en slik sykeliggjøring få, ikke bare for neste 
generasjon i vårt vestlige samfunn, og hva er følgene i et større perspektiv?. 
Vi kan tenke oss at mulighetene er både gode og onde, men at det gode globalt 
sett vil bli viet liten plass på grunn av vår egen selvopptatthet. Dersom 
problemer som manglende lyst, sorg, ulykkelig forelskelse og spillegalskap blir 
områder som helsevesenet vil beskjeftige seg mer med, ser vi at 
nestekjærlighetstanken i et utvidet perspektiv kan bli svært begrenset. 
Hans Jonas oppfordrer i boken Teknikk, medisin og etikk. Ansvarsprinsippet i 
praksis (1997) til en global etikk. Han mener at den medisinske rasjonalitet må 
påvirkes av et annet verdigrunnlag enn enkeltmenneskets verdi. Vi må som 
enkeltindivider og velferdssamfunn tenke på våre medmennesker på andre deler av 
kloden. Dersom vi forflytter vårt engasjement fra vår egen selvopptatthet og tar 
sjansen på å ta inn over oss helt andre lidelser enn problemer med manglende 
seksuell lyst, vil vårt verdisyn endres. Vi kan videre tenke at en heving av 
terskelen for hva som er helsevesenets ansvar, vil gjøre oss mer selvhjulpne, og 
dermed bedre i stand til å engasjere oss i andre som kunne trenge vår hjelp. 
Etiske vurderinger har ikke fasitsvar som mål, men hensikten er å komme med 
synspunkter. Det innebærer heller å gi premisser enn konklusjoner. Jeg har her 
belyst ulike sider ved medikaliseringsproblematikken, på individ-, samfunns-, og 
globalt nivå. Disse nivåene påvirker hverandre, og en rigid inndeling her kan 
være umoralsk i seg selv. Alt for ofte ser vi at debatter som denne holder seg 
strengt til ett nivå, noe som gjør en slik inndeling inkommensurable. Debatten 
vil da ikke handle om rettferdig fordeling av goder, men om rettigheter og 
plikter for enkeltindividet. 

Medikaliseringsproblemet i vårt samfunn fordrer en etisk debatt. Hensikten er 
ikke å bagatellisere eller latterliggjøre enkeltindividers seksuelle problemer. 
Men ved å benytte Viagra som eksempel i analysen, kan man tydeliggjøre viktige 
etiske dilemmaer. En utvidelse av helsevesenets ansvar kan gjøre oss 
uselvstendige og dermed mer lidende. Vi har fått en oppmerksomhetskultur rundt 
egen lidelse som lett kan hindre oss i å utvidet blikket vårt. Vi blir 
navlebeskuende og glemmer å innse at det til syvende og sist kan være oss selv 
det går ut over. 

Terskelen for hva som er helsevesenets ansvar bør heves, nettopp for å flytte 
noe av ansvaret for hverandre tilbake til den private sfære igjen. Tanken 
innebærer at når en gir enkeltindivider mer ansvar for seg selv og hverandre, 
vekkes vår etiske bevissthet. Da vil vi selv ordne opp i våre lyster og 
orgasmer, og overlate viktigere oppgaver til samfunnet. Kanskje dette igjen vil 
føre til at vår rike del av verden vil føle et større ansvar for andre. En sak 
for Verdikommisjonen?

Inger Beate Larsen.

Tilbake