Hvem eier våre kropper?


«Teknikk, medisin og etikk. Ansvarsprinsippet i praksis».
Forfatter: Hans Jonas.
191 sider. Cappelens Akademiske Forlag AS, 1997.
Oversatt av Sverre Dahl

Anmelder: Inger Beate Larsen
Høyskolelærer

Fra 1969 til 1985 publiserte den tysk-jødiske filosofen Hans Jonas (1903-1993) flere artikler om etiske problemstillinger knyttet til vår tids teknologiske utvikling. Hans artikler er fortsatt aktuelle, og er nå oversatt til norsk. Boka oppfordrer til forsiktighet, og minner oss om å være på vakt overfor de muligheter teknikken i dag gir oss. Det være seg mennesket som forskningsobjekt, eugenikk og genteknologi, hjernedød og menneskelig organbank og retten til å få lov å dø. Den tekniske utviklingen gir medisinen både makt og mulighet. Mulighetene er både gode og onde. Denne kunnskap fordrer et stort ansvar, og ansvaret vi opplever får konsekvenser for våre valg.
Jonas snakker om globale virkninger av den medisinske teknikk, og oppfordrer til en global etikk. Han mener at den medisinske rasjonalitet må påvirkes av et annet verdigrunnlag enn enkeltmenneskets verdi. Han problematiserer spørsmålet om det alltid er rett å redde liv. Han oppfordrer til å tenke kollektivt, og spør i denne forbindelse om samfunnet for eksempel har råd til å «kaste» vev og organer fra en irreversibel bevisstløs pasient når disse organene kan brukes til å redde et annet menneske. Og hvem eier den hjernedøde kroppen? Er det samfunnet, den som allerede er hjernedød, eller familien?
Samfunnet har behov for å være i utvikling, fordi vi fortsatt tror på fremskrittet. Et slikt fremskritt trenger å kunne eksperimentere på mennesket. Jonas tar derfor opp forskningsetiske problemstillinger omkring utvalg og informert samtykke, og hvorvidt behandler og pasient alltid vil ha de samme mål.
Den teknologiske utviklingen fører medisinen i et motsetningsforhold til sin opprinnelige idé om å hjelpe den menneskelige natur til likevekt og derigjennom helse. Dette er ikke ny kunnskap, men vi trenger stadig å bli oppfordret til forsiktighet. Slik sett er boka et bidrag som får oss til å tenke både individrettet og globalt. Jonas hevder selv at han gir synspunkter og ikke forskrifter – mer premisser enn konklusjoner – og dette er også bokas styrke.
Bokas svakhet handler om leselighet. For å få utbytte av den må man ha god kjennskap til terminologi og begreper i etikk og forskning. Budskapet blir i perioder diffust, og det kreves konsentrasjon for å få fatt i alle synspunktene. Det er slik sett forståelig at boka er kommet ut i serien Cappelens upopulære skrifter.

Tidsskriftet Sykepleien  nr 2 1998

 

Tilbake