CURRICULUM VITAE INGER BEATE LARSEN

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

For English summary, click here.

 

1. Personalia        

                                                                                       

Inger Beate Larsen, PhD, professor,  Institutt for psykososial helse,
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Kontoradresse Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad
  Telefon +47 37 23 37 30  
  e-mail inger.b.larsen@uia.no  
  Født 1954 i Oslo  
Sivil status Gift, 4 barn

 

2. Utdanning  

 

  2009 PhD  Universitetet i Bergen, Det Medisinsk-odontologiske Fakultet.
  2002 Cand.san.   Universitetet i Bergen, Det Medisinske/Psykologiske Fakultet.
  1995 Godkjent sykepleiefaglig veileder   Diakonhjemmets Høgskolesenter, Oslo.
  1991 Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie Arendal Sykepleierhøgskole.
  1986 Grunnutdanning sykepleie       Aust-Agder Sykepleiehøyskole.

 

3. Praksis

 

1994-dd

Universitetet i Agder, forskjellige undervisnings- og forskerstillinger,
fra 2014 professor i psykososial helse.
  1986-94 Sørlandet Sykehus HF, Arendal, sykepleier/ psykiatrisk sykepleier/avdelingssykepleier
psykiatrisk avd. lukket post B.
  1986                      Hisøy kommune, hjemmesykepleier.
  1972-1984 Arendal kommune/Hisøy kommune, div. stillinger i barnehagesektoren.

 

4.  Publikasjoner  

For fullstendig publikasjonsliste, se  Publikasjoner og artikler.

 

5.  Verv, prosjektdeltagelse, seminarer, papers, foredrag mv.  (Ordinær undervisning mv. ved Universitetet i Agder unntatt).


2019

Sjømannen som case i psykiatrilitteraturen.  Foredrag (sammen med Terje Fredwall), Jakten etter kunnskap, Forskningsdagene  2019,
Universitetet i Agder, 24. september 2019.

2018

Fra behandling til recovery - hva hemmer og fremmer recovery hos brukerene av aktivitetstilbud?
Foredrag konferanse "Arbeid og aktivitet 2018"  Oslo 30. november 2018.

Textbook descriptions of people with pshycosis.  Some ethical aspects. Paper at conference
"Welfare policies and social inclusion. Dialogical encounters among Italian and Norwegian Scholars."
University of Agder/University of Pisa, Pisa 10-11 October 2018.  For complete conference program, go here.

Med psykose på pensum. Norske lærebokbeskrivelser av personer med alvorlig psykisk lidelse.

Poster ved Inger Beate Larsen og Terje Fredwall.  "Jakten etter kunnskap 2018" - Forskningsdagene Universitetet i Agder 25. september 2018.
Tildelt "Posterprisen" 2018.  For fullstendig program se her.Researching professional practice - narrative approaches.  Pronett-seminar Universitetet i Agder 21. september 2018. 
Medlem av tverrprofesjonelt forskerpanel.

Medlem Forskningsetisk komité, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

2017

Medlem Fagrådet for psykisk helsevern, Helse Sør-Øst RHF.

A place for the heart.  Foredrag konferanse "Jakten etter kunnskap", arr. Universitetet i Agder 26. september 2017.


A place for the heart. En studie av kommunale treffsteder for mennesker med psykiske problemer.  Foredrag seminar "Børn og rum -
nye tilgange til materialitet", Saxo Instituttet Københavns Universitet 9. mars 2017.  Arr. av Universitetet i Agder, Høyskolen i Sørøst-Norge
og Københavns Universitet. For fullstendig program, se her.


2016

Mot et recovery og nettverksorientert psykisk helsearbeid. Virksomme relasjoner. Foredrag (sammen med Alain Topor og Tore Dag Bøe),
konferansen «Det vakre i det alminnelige» -  om betydningen av aktivitets- og treffsteder i recovery- og nettverksbasert psykisk helsearbeid,
arr. av  UNIK – et universitetsklinisk samarbeid mellom Fakultet for helse- og idrett, UiA og Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus,
Orelunden Dagsenter, Mandal Kommune, Huset Treff & Aktivitetssenter, Kristiansand Kommune, Mandal 16. november 2016. 
For fullstendig program for konferansen, se her.


Forskningsrådets bevilgninger til psykisk helsefeltet. Foredrag  konferanse Hvordan søke forskningsmidler – trender, krav og kvalitet,
arr. av
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), KBT Midt-Norge, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Asker kommune, Høgskolen i Sørøst-Norge,Trondheim 25.-26. oktober 2016.
For fullstendig program for konferansen, se her.

Paper og opponent, Foucault seminar 2016: Tema: Magt, viden og subjektivering, Klitgården, Skagen, 8. - 22. september 2016.
For fullstendig program for seminaret, se her.

Dialogiske omgivelser som betydningsfulle for mennesker med psykiske problemer. Foredrag "Jakten etter kunnskap",
forskningsseminar om psykososial helse
Campus Grimstad, 31. mars 2016. For fullstendig program for konferansen, se her.

Betydningen av å bo – stedsfenomenologi. «Det som sitter i veggene» - hvordan bygninger, rom og gjenstander representerer kunnskap og makt.
Gjesteforelesninger Handelshøyskolen ved UiA, 2. mars 2016.

"Marginaliserte stemmer".  3 digitale fortellinger fortalt av brukerne selv.  Film produsert av Universitetet i Agder.  Prosjektleder.

Nordisk Tidsskrift for helseforskning, gjesteredaktør.

2015

Dialogical environments: how can material surroundings support or suppress dialogical practices?
Paper (with Cathrine Melhuus)  "Listen to me!” - Humanizing human practices.  Third International Conference on Dialogical Practices.
23rd to 25th of September 2015 Kristiansand, Norway.  For Abstract, see here.

MED RETT TIL Å VÆRE – MED RETT TIL Å STYRE.  Dialog om grunnslagstenkning og innhold i fremtidens tjenester.
Toppmøte innen psykisk helse og rus 2015, Oslo 22. september 2015. Medlem av arrangementskomiteen.

Social geographies on mental health.  Seminar by dr. Hester Parr. University of Agder, 10th September 2015.  Seminarleder.  For program, se her.

Psykisk helse og rusmiddelforskning.  Ubehag i kulturen eller kultur i ubehaget

Konferanse Norges Forskningsråd
2. - 4. februar 2015, Tromsø.  Deltaker.

Tilsynssensor Høgskolen i Buskerud og Vestfold MPSY605 - Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning, 2015-2016.

2014

Bare jeg kunne slippe behandling!  Foredrag konferansen "Kunnskapskritiske perspektiver på psykiatri og psykisk helsearbeid", arr. av
Nettverk for sosio-kulturelle perspektiver på psykisk helse, Oslo 10. november 2014.  For fullstendig program for konferansen, se her.

Disiplin som omsorg? En analyse av husordensregler innen psykisk helse- og rusfeltet i en norsk kommune.  Posterpresentasjon på
forskningskonferansen "Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid", arr. av NAPHA - Nasjonalt Kompetansesenter for
psykisk helsearbeid, erfaringskompetanse.no -  Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Høgskolen Stord/Haugesund,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Tvangsforsk - Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet,
Trondheim 21. og 22. oktober 2014. For fullstendig program for seminaret, se her.

Analyzing house rules in community mental health services. Foredrag seminaret "Lokalbasert psykisk helsearbeid" på forskningskonferansen
"Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid",
arr. av NAPHA - Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid,
erfaringskompetanse.no -  Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Buskerud
og Vestfold og Tvangsforsk - Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet, Trondheim 21. og 22. oktober 2014.
For fullstendig program for seminaret, se her.

«Forstummende stemmer ?» Om innsikter fra selvbiografier skrevet mellom 1918 og 2008. Foredrag GRUNNLOVSJUBILEUM – FESTIVAL
fra 24. mars til 28.mars 2014,Universitet i Agder, Campus Kristiansand 27. mars 2014.  For fullstendig program for festivalen, se
her.
 

Mestring med verdighet.  Foredrag Aksjonsforskningsprosjektet «Ettervern-Rus» dagsseminar "Helhetlig ettervern", arr. av A-larm, ROM-Agder,
Agderforskning og Praxis-Sør, Universitetet i Agder, Kristiansand, 4. mars 2014.
 For fullstendig program for seminaret, se
her.

Medlem bedømmelseskomité PhD-avhandling ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo:  Hilde Hanevik:  Spiritualitet og eksistensielle
tema i psykose. Åndelige erfaringer, religiøsitet og livssyn relatert til psykosebehandling.

PSYKISK HELSEARBEID - En stedbunden og relasjonsbasert praksis. Seminar i anledning Inger Beate Larsens 60-årsdag.
Universitetet i Agder
, 15. september 2014.  Med bidrag av Kari Martinsen, Odd Volden, Alain Topor, Herdis Alvsvåg, Matteo Villa,
Ragnfrid Kogstad, Dag Aasland, Hans Grelland, Cathrine Melhuus & Anders Johan W. Andersen. 

For fullstendig program for seminaret, se her. For presseomtale, se her.

Leder kommisjon for vurdering av kandidater til professorat i helsevitenskap ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Referee Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 

Skrivekurs ved Hege Breen Bakken og Nina Kristiansen, forskning.no. Universitetet i Agder, 5. og 6. mai 2014. Deltaker.

2013

Når de gale skriver om å være gal - En analyse av skandinaviske selvbiografien skrevet i en periode på 90 år. Foredrag seminaret
Galskap og litteratur
arrangert  i forbindelse med utdelingen av Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern, Kulturhuset, Oslo, 13, desember 2013.
For fullstendig program for seminaret, se her.

REFLECTIONS  - Dialogue between Prof. John Shotter and Prof. John Lundstøl. The dialogue is led by Prof. Inger Beate Larsen.
Seminar Jakten etter kunnskap, Institutt for Psykososial Helse, Universitetet i Agder 18. oktober 2013. For fullstendig program for seminaret, se her.

Dialogisk materialitet. Rom og steder i møte med Mikhail Bakhtin og Christian Norberg-Schulz.
Seminar
Jakten etter kunnskap, Institutt for Psykososial Helse, Universitetet i Agder 18. oktober 2013. For fullstendig program for seminaret, se her.

Kan arkitekturspråk forme mennesker? Paper Magt, Viden og Subjektivering - Foucault-seminaret 2013, Roskilde 7. - 9. oktober 2013.
For fullstendig program for konferansen, se her.

Foucaults sene tekster. Opponent til paper ved Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen. Magt, Viden og Subjektivering - Foucault-seminaret
2013, Roskilde 7. - 9. oktober 2013.
 For fullstendig program for konferansen, se her.

Bruk av tvang i lukket psykiatrisk avdeling.  Paper (sammen med T.B.Terkelsen): Dialog og fellesskap styrker forskningenKonferanse arrangert av
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), Nasjonal konferanse for videreutdanninger og masterprogrammer i psykisk
helsearbeid og
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Trondheim 24. og 25. september 2013.

Jeg tror i hvert fall ikke brukere har en politisk stemme.  Foredrag.  Forskerseminar  Prosjekt Mestring med verdighet, arrangert av Arendal kommune og
Universitetet i Agder på Strand Hotel,Fevik 29. og 30. august 2013 i anledning Arendal kommunes omstillingsprosjekt Mestringsstrategi psykisk helse og rus.

Brukerkunnskap – en kunnskapssammenstilling.  Foredrag  Brukerkunnskap i praksisfeltet - en kvalitetsforbedring? Hvor bringer brukerkunnskapen oss?
Universitetet i Agder, Praxis Sør, og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA): Nasjonalt temanettverk med fokus på utvikling av
brukerkunnskap i praksisfeltet.  Avslutningskonferanse Kristiansand 13. og 14. juni 2013. Program for seminaret, se
her.

Ethnography - Pronet-seminar. Key topics in the conduct of ethnographic fieldwork, and the process of transforming data into ethnographic analysis.
Kursansv.:  Prof. Paul Atkinson, Cardiff University.  Universitetet i Agder, 6.-7. juni 2013.  Deltaker. For program, se
her.

Fysiske og mentale rom i helseinstitusjoner. Åpent dagseminar.
Arr.:  Forskergruppen Liv og livsmot, Høgskolen i Harstad, Harstad, 30. mai 2013.  Foredragsholder.
For fullstendig program, se
her.

Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand - erfaringer fra feltarbeid.  Foredrag (sammen med førsteamanuensis Toril Borch Terkelsen,
Universitetet i Agder), Jakten etter kunnskap - Forskningsdagene 2013 ved Institutt for Psykososial Helse, Universitetet i Agder, 21. mars 2013.

Mestring med verdighet - Et forskningsprosjekt for bedre tjenester innen rus og psykisk helsefeltet. Samarbeidsprosjekt Arendal kommune,
Sørlandets Sykehus HF, Klinikk for psykisk helse, ROM Agder og Universitetet i Agder. Prosjektledelse.

Den kritiske ettertanke. Utviklings- og forskningsarbeid i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 1997-2012.
Forskningsprosjekt med sikte på å utforske, analysere og kritisk diskutere fagutviklings- og forskningsarbeid i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder.
Hvilke forskningsområder har fagmiljøet knyttet til psykisk helsearbeid arbeidet med i perioden, og hvilke konsekvenser har dette for forståelsen av og
utviklingen av psykisk helsearbeid? Prosjektet vil derigjennom også tydeliggjøre fagmiljøets forskningsprofil, og skape et  bedre grunnlag for å konsolidere,
justere og/eller endre kursen i forskningsarbeidet fremover. Forskningsansvarlige:  Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og  Erna Ulland
.

Knud Ejler Løgstrup, Kari Martinsen og psykisk helsearbeid.  Seminar arrangert av Forskningsgruppa i psykisk helsearbeid;
Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder, 28. februar 2013.  Arrangementsansvarlig. Program for seminaret, se her.

Internettforskning - etikk - juss - forskererfaringer. Seminar. Arrangører: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD),
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Den nasjonale forskningsetiske
komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).  Bergen 7. februar 2013. Deltaker. 

Referee Journal of Comparative Social Work, utg. av University of Nordland, Department of Social Sciences.

Medlem av sakkyndig utvalg for tilsetting av førstemanauensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie - bachelor
og videreutdanning i psykisk helsearbeid.  Institutt for sykepleie, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

2012

Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand - erfaringer fra feltarbeid.  Foredrag (sammen med førsteamanuensis Toril Borch Terkelsen,
Universitetet i Agder), Helsedirektoratets årskonferanse for kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern, Bergen 15.-16. november 2012.
For program for konferansen, se
her.

Democracy, Diversity, Dignity. Building better communities in Europe.  Work-shop Universitetet i Agder/ University of Pisa,
Pisa 6.-7. november 2012. Moderator.  For fullstendig program, se her.

Forskning på selvbiografier skrevet av mennesker som av seg selv eller andre har blitt vurdert som psykisk lidende. Paper, seminar 
«Forskning i psykisk helsearbeid anno 2012 – og veien videre” .  Arrangør NAPHA  Nasjonal konferanse for videre- og masterprogrammer i
psykisk helsearbeid og Nasjonalt samarbeid omkring forskerskole  i psykisk helsearbeid.  Trondheim 22 – 23.mai 2012. For program, se her.

Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet.  Hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den
hjelpen de ble tilbudt? 
Forelesning Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet - hvor går vi 2012?  NSFs faggruppe av psykiatriske
sykepleiere Landskonferansen 2012: Fag og erfaringskonferanse innen psykisk helse og rus. Kristiansand 7.-9. mai 2012. 
For program for seminaret se her. For musikkinnslag, se her.

Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet - hvor går vi?  NSFs faggruppe av psykiatriske sykepleiere Landskonferansen 2012: 
Fag og erfaringskonferanse innen psykisk helse og rus. Dagsprogram 9. mai:
 Historier om endring.  Møteleder.  Kristiansand 7.-9. mai 2012. 
For program for seminaret se her.

Materiality talks.  Including Materiality in mental healt research. Forelesning seminar Interactions, Health and Community -
Theory and practice from Italy and Norway
.  University of Pisa/University of Agder, Grimstad 29. mars 2012.  For program for seminaret, se her.

Engasjement i Praksis - Anne Brita Thorød og Inger Beate Larsen i samtale med John Lundstøl.  Engasjement i Praksis - Bidrag til kunnskap om og for livet. 
Seminar i anledning professor i vitenskapsfilosofi John Lundstøls avslutning av sitt arbeid ved Masterprogrammet i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder. 
Kuben Frivillighetssentral, Eydehamn, 28. mars 2012. For program for seminaret, se her.

Engasjement i Praksis - Bidrag til kunnskap om og for livet.  Seminar i anledning professor i vitenskapsfilosofi John Lundstøls
avslutning av sitt arbeid ved Masterprogrammet i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder.  Kuben Frivillighetssentral, Eydehamn,
28. mars 2012.  Medarrangør.For program for seminaret, se her.

Democracy, Diversity, Dignity. Building better communities in Europe.  Forskningssamarbeid mellom University of Pisa
og Universitetet i Agder.  Prosjektleder for Universitetet i Agders deltagelse (sammen med førsteamanuensis Anders J.W.Andersen).

Ph.d.programmet  i helsevitenskap ved Universitetet i Agder - sammen med prof. Hans Grelland ansvarlig for utarbeidelse av valgemne
HEL605 Phenomenological approach to mental health ( 5 studiepoeng).
For fullstendig studieplan, se her.

The International Practice Development Journal, utg. av FoNS - Foundation of Nursing Studies, London. Fast referee.

2011

Skam og skammelighet.  Heldagsseminar med Kari Martinsen og Grethe Dåvøy.  Universitetet i Agder/, Norsk Sykepleieforbunds
Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. 
Arrangementsansvarlig (sammen med Bodil Bakkan Nilsen). 29.11.2011. 

Mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester. NAPHA: Nasjonalt temanettverk.
Rapport: Brukerkunnskap – en kunnskapssammenstilling - medlem av arbeidsgruppen.

En by jeg vil leve i.  Hvordan kan Arendal gjenvinne og videreutvikle sin identitet?  Foredrag "Kafe Solkollen", Tromøy, Arendal 2. oktober 2011.

Arkitektur og helse.  Åpent foredrag Forskningsdagene 2011, Universitetet i Agder 24. september 2011.

Stedsfenomenologi - fokus på helsefremmende steder. Foredrag Nettverkskonferanse klinisk sykepleieforskning arr. av  Norsk Selskap for
Sykepleieforskning, Universitetet i Agder, Høgskolene i Hedmark og Gjøvik, Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst, Universitetet i Agder, 8-9. september 2011.

Tvangstrøyer og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet.  Foredrag Amaliedagene 2011,arr.av Landsforeningen We Shall Overcome, Galebevegelsen,
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse, Oslo, Mental Helse Oslo, AURORA - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer,
Rådet for psykisk helse og Hvite Ørn,Litteraturhuset, Oslo 20.08.2011.

Hell on earth? A study of twelve Scandinavian autobiographies written in the period 1918 to 2008 by persons suffering from mental health problems.
Paper
The XXIIIrd Nordic Medical History Congress. The Norwegian Museum of Science, Technology and Medicine, Oslo, 25th-27th May.

En hellig plikt? En studie av tolv selvbiografier (1918 til 2008).  Paper seminar Psykisk helse på Agder, Universitetet i Agder, 23. mars.

Arkitektur og helse i Arendal by. Foredrag Soroptimistene i Arendal 9. mars.

Om forskning i regi av fag- og forskningsgruppa i psykisk helsearbeid. Paper seminar "Alain Topor og bedringsforskning", Universitetet i Agder/
Sørlandets Sykehus HF,  Kristiansand, 26. og 27. januar
. 

Fast ekstern sensor ved det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.  Oppnevnt for perioden 2011-2014 for
emnene SYKSAM303, SYKHUM304 og SYK395.

Bruk av NVivo 9 som kvalitative verktøy. Heldagskurs Universitetet i Agder 22.11.11, deltager.

Medlem av sakkyndig utvalg for vurdering av førstelektorkompetanse i psykisk helsearbeid, Universitetet i Stavanger.

Medlem av sakkyndig utvalg for tilsetting av førsteamanuensis II i prehospital avansert akuttmedisin, Universitetet i Stavanger.

Sakkyndig oppnevnt av NOKUT for å vurdere søknad fra Høgskolen i Sør-Trøndelag om akkreditering av mastergradsstudium i psykisk helsearbeid
(120 studiepoeng).
 Sammen med prof. Kjeld Høgsbro, Aalborg Universitet.

Leder av sakkyndig utvalg for vurdering av  tilsetting av doktorgradsstipendiat i psykisk helsearbeid, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap,
Universitetet i Agder.

Velferdshistorie. Et forskningsprosjekt med formål å utforske ulike sider av velferdshistorien på Agder, og derigjennom utvikle større forståelse for
levekårsutfordringene i denne landsdelen. 
I samarbeid med Norsk Medisinhistorisk Museum, Oslo.  Deltagere fra Universitetet i Agder: Prof. John Lundstøl, førsteamanuensis Inger Beate Larsen
og  førsteamanuensis Anders J.W.Andersen.

Medlem av programstyret, forskningsprogrammet “Dialog og samhandling på Agder”, Universitetet i Agder og Sørlandets Sykehus HF. Forsknings- og
fagutviklingsprogram innen
psykisk helsearbeid, som også inkluderer master- og doktorgradsstudenter.

Medlem av Gruppe for kunnskapssammenstilling. Temanettverk for brukerkunnskap Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid,
Universitetet i Agder,
Praxis-sør, et samarbeid mellom BUF-etat, kommunene i Agder-fylkene, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder,
Knutepunkt Sørlandet, Universitetet i Agder og Agderforskning
.

Seminar:  Veiledning av doktorgradsstudenter ( 3 dg) Universitetet i Agder, vårsemesteret.Seminarrekken, som er en oppfølging av
Handlingsplan for forskerutdanning, behandlet forskjellige tema for nye doktorgradsveiledere, som fag og tradisjoner i veiledning,
etiske utfordringer og veiledning i skriveprosessen.

Fast referee Nordisk sygeplejeforskning − Nordisk sykepleieforskning − Nordic Nursing Research utg. av Dansk selskap for
sygepleieforskning og Norsk selskap for sykepleieforskning/Universitetsforlaget
2011 - dd.

2010

Høgskolen i Buskerud - Masterstudium i klinisk helsearbeid.  Sensor.

Fast medlem av refereekomitéen Vård i Norden - Nordic Journal of Nursing Research and Clinical Studies, 2010-dd.

Fast referee Tidsskrift for Psykisk Helse, Universitetsforlaget, 2010 - dd.

Fast referee Sykepleien Forskning, Norsk Sykepleierforbund, 2010 - dd.

Medlem av komitèen med ansvar for historisk utsmykking, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Campus Grimstad.

2009

 "Det sitter i veggene"  - materialitet og mennesker i distriktspsykiatriske avdelinger. Foredrag. Temakveld Lokalgruppa av Psykiatriske sykepleiere
i Aust Agder, Kokkeplassen, Arendal 8. oktober.

Public places and people's self-awareness: Institutions' material, mental and social space as representation of the power-knowledge relationship:
the Norwegian architect Christian Norberg-Schulz.

Paper seminar Antroplogia visiva e mediazione, Università degli Studio di Bergamo, Bergamo, 16. juni 2009.

Validitetsbegrepet i kvalitativ forskning.  Styrker, begrensninger og utfordringer. Prøveforelesning for PhD-graden, Universitetet i Bergen 26. februar 2009. 

Ansvarlig for seminaret Steder og boformer, Universitetet i Agder i samarbeid med Arendal og Kristiansand kommuner,
Den norske Stats Husbank og Mental Helse.

2008

Leder for Fag- og forskningsgruppen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap,  Universitetet i Agder 2008-dd. (sammen med brukerrepresentant Odd Volden).
Fag- og forskningsgruppen i psykisk helsearbeid er opprettet for å skape et faglig forum for behandling av aktuelle problemstillinger, litteratur og forskningsarbeid
relatert til ulike praksiser i psykisk helsearbeid. Gruppen har fokus på forskning og faglig utviklingsarbeid.
Fag- og forskningsgruppen er åpen for ansatte ved Fakultet
for helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder med interesse for psykisk helsearbeid.

Ansvarlig for seminaret Ulike perspektiver på helse og lidelse, Universitetet i Agder i samarbeid med Sørlandet Sykehus HF og Mental Helse.

Sammen gjør vi en forskjell - et samarbeidsprosjekt om psykisk helse i Gjerstad kommune.  Universitetet i Agder og Gjerstad kommune, Familiehuset. 
Ansvarlig for skriveveiledningsdelen. 

2007

Arkitektur og helse i distriktspsykiatriske sentra - Foredrag Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

2006

Medlem av prosjektgruppe for utvikling og etablering av et brukerledet program for helsepersonell med bakgrunn i psykiatri og psykisk helsearbeid, 
etablert av Regionalt Kompetansesenter for LMS i Helse Sør, med økonomisk støtte fra Sosial- og helsedirektoratet.

2005

Endringens stabilitet. Foredrag på seminaret Subjektet, makt og viten - om å tenke med Michel Foucault, Raulandsakademiet, Rauland.
Arr. av Universitetet i Bergen, seksjon for sykepleievitenskap, Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag og Høgskolen i Agder, Institutt for helsefag. 

Kvalitativ forskning innen psykisk helsearbeid - hvordan utvikle prosjekter i kommunene.  Foredrag for 8K-utvalget i Aust-Agder. 

Om å trives i dystre, fengselsliknende hus. Sannheten om steder- -finnes den? Paper seminar Kvalitative forskningsmetoder i samfunnsvitenskapene.
Institutt for geografi. Universitetet i Bergen, 11-14. januar og 10-11 mars 2005.

Medlem av Helse- og arkitekturgruppen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, 2005-dd.

Medlem av prosjektgruppe i 8K - et samarbeidsprosjekt om psykisk helsearbeid mellom 8 kommuner i Aust-Agder.

2004

Fra tuberkulosesanatorium til psykiatrisk senter. Om å underkaste seg steders målestokk. Paper skandinavisk seminar Nye tendenser i
psykiatrihistorien
arrangert av Netværk for Psykiatrihistorie med støtte fra Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab i Danmark, Medicinsk Museion,
Københavns Universitet 30. september-1. oktober 2004.

Livsfenomener, livsfilosofi og livskvalitet. Seminar Universitetet i Bergen (3 dg) med prof. Kari Martinsen, forskningsleder Charlotte Delmar,
Aalborg Sykehus, forsker Siri Næss, NOVA og professor Berit Roke Hanestad, Universitetet i Bergen, deltager.

Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NUD*IST(N6).  Innføring (12 t)  i programmet N6 som redskap for kvalitativ analyse av forskningsdata. 
Arr. av Høgskolen i Agder, deltager.

Medlem av Psykiatriplanutvalget i Arendal kommune 2004-2005.

Medlem av Nordisk forskernettverk om Michel Foucault, 2004-dd.

Medlem av Nordisk forskernettverk om feltforskning og psykisk helsearbeid, 2004-dd.

2003

Sted for dialog,  Videreføring av prosjektet Kunnskap i handling.  Pedagogisk og klinisk prosjekt hvor studenter på videreutdanning
i psykisk helsearbeid under veiledning bistår psykisk lidende personer. Prosjektledelse (sammen med Anders J.W.Andersen).

Kunnskap, makt og musikk - om å tenke med Michel Foucault.  Seminar Universitetet i Bergen ( 6 dg) med prof. Kari Martinsen.

Forebyggende helsearbeid.  Foredrag for Psykiatriplanutvalget i Arendal kommune.

Arkitektur, identitet og sykeliggjøring. Landsomfattende kurs, Metochion Studiesenter, Lesbos, arrangert av  Høgskolen i
Agder med støtte fra Statens Lærerkurs.
 

2002

Arkitektur, identitet og sykeliggjøring.  Foredrag for Faggruppe i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Agder. 6. september 2002.

Arkitektur, språk og sykeliggjøring. Forelesning på Landskonferansen for videreutdanning i psykisk helsearbeid, Høvringen.

Arkitektur, språk og sykeliggjøring. Forelesning for Norsk Sykepleierforbund, Psykiatrisk Gruppe i Vest-Agder, Kristiansand, 8. mai 2002.

Perpspektiver på dialogisk arbeid - Bakhtin og Seikkula (sammen med prof. Ida Hydle og førstelektor Anders J.W.Andersen).
Landsomfattende kurs "Et dialogisk perspektiv på psykisk helse og psykisk helsearbeid",  Metochion Studiesenter, Lesbos,
arrangert av Høgskolen i Agder med støtte fra Statens Lærerkurs, 23-30. september 2002.

De innesperrede - om språk, identitet og makt.  Arkitektur, identitet og sykeliggjøring.  Opplysning, normalitet og politkk. 
Skyld ansvar og samfunnsmoral (s
ammen med prof. Ida Hydle og førstelektor Anders J.W.Andersen). Landsomfattende kurs
"Et dialogisk perspektiv på psykisk helse og psykisk helsearbeid",  Metochion Studiesenter, Lesbos, arrangert av Høgskolen i
Agder med støtte fra Statens Lærerkurs, 23-30. september 2002.

Stedet som tekst. En vitenskapsteoretisk refleksjon over stedet, teksten og feltarbeidet. Paper seminar Viten og makt, skam og krenkelse:
Seminar om  og med tekster av Michael Foucault .Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Kunnskap i handling - et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Agder, Nasjonalforeningen for Folkehelsen,
Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, støttet økonomisk av Helse og Rehabilitering. 
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse.(sammen med Anders J.W.Andersen).  

Viten og makt, skam og krenkelse:  Seminar om Foucault og med tekster av Foucault.  Seminar
Universitetet i Bergen (15 t) med prof. Kari Martinsen, deltager.

Etikk og sansefilosofi.  Levinas, Løgstrup og Kierkegaard. Seminar Universitetet i Bergen (30 t)
med prof. Kari Martinsen og 1. amanuensis Per Nortvedt, deltager.

2001

Tverrfaglig samarbeid, en utfordring for kommunene? – Foredrag kurs arrangert av Fylkeslegen i Vest-Agder, Kristiansand. 

Pårørendearbeid – Kurs for pleiepersonell i Vennesla kommune.

Psykiatri og rusproblematikk – Forelesning Trygdestudiene ved avd. for økonomi og samfunn, Høgskolen i Agder.

Fenomenologi og psykisk helsearbeid.  Åpen forelesning Verdensuka i psykiatri , Arendal. Arrangert av Landsforeningen for
pårørende innen psykiatri, Mental Helse, Arendal kommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Høgskolen i Agder.

Medstifter og styremedlem, 2008-2011 styreleder i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2001-dd.

2000

Innleder i paneldebatt: Temadag om dialektisk relasjonsmodell og systemteori, Høgskolen i Agder/Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand. 

Fenomenologi og psykiatri, om sansing og livstyding.   Åpen forelesning Verdensuka i psykiatri, motto : Tid for åpenhet.
Arrangert av Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Mental Helse, Arendal kommune, Aust-Agder Fylkeskommune og
Høgskolen i Agder, Arendal 13. oktober 2000.

Ulike perspektiver på helse, sykdom og sosiale problemer. Åpen forelesning Verdensuka i psykiatri, motto : Tid for åpenhet.
Arrangert av Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Mental Helse, Arendal kommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Høgskolen i
Agder, Arendal 12. oktober 2000.

1999

Medlem av styret ved Institutt for Helsefag, Høgskolen i Agder 1999-2000

Dialog i Kontekst  - et prosjekt om nettverksorientert psykiatri med utgangspunkt i Jaakku Seikkulas teorier,
et samarbeid mellom Høgskolen i Agder  og Sørlandet Sykehus HF. Prosjektledelse, ansvar for forskningsdelen.

1997

Spiseforstyrrelser – Foredrag Barne – og ungdomspsykiatrisk behandlingshjem, Arendal.

Møte med det psykisk lidende menneske – Foredrag for ansatte ved Arendal Trygdekontor, Arendal.

Personlighetsforstyrrelser – foredrag for ansatte Aas Psykiatriske Senter, Arendal.

Sensor ved avsluttende eksamen i psykiatrisk sykepleie, Høgskolen i Oslo 1997.

1996

Sykepleiefaglig veiledning – kurs 40 timer for ansatte ved Egra psykiatriske senter, Grimstad.

Om kontraktarbeid – forelesning Veiledningspedagogikkstudiet, Høgskolen i Agder.

1995

Pleiedokumentasjon – Foredrag for ansatte ved Aas Psykiatriske Senter, Arendal.

1993

Forebygging av vold – Foredrag for ansatte ved Psyk. avd. B, Sørlandet Sykehus, Arendal.

Medlem av Undervisningsgruppa, Psykiatrisk avdeling, Aust-Agder Sentralsykehus,
Arendal, 1993-94  

1992

Personlighetsutvikling, psykiske forstyrrelser og terapi.  Kurs ( 8 t) arr. av Vest-Agder Sentralsykehus,
Psykiatrisk Spesialenhet, deltager.

1991

Seksualitet:  Kilde til glede - kilde til fortvilelse.  Kurs ( 12 t) arr. av Psykiatrisk Sykepleierforum Vest-Agder, deltager.

1990

Pårørendearbeid ved schizofreni.  Kurs ( 15 t) v/ psykolog Arne Repal og sjefspsykolog Helge Jordahl, deltager.

1989

Innføring i psykiatri – Foredrag ved AMO-kurs for hjemmehjelpere, Arendal kommune.

1987

Omsorg for pårørende. Seminar ( 15 t) arrangert av Fylkeslegens kontor, Aust Agder og Norsk Sykepleierforbund, Aust-Agder Krets, deltager.

Reaksjoner og hjelpearbeid ved krise og katastrofer. Seminar ( 4 t) arrangert av Arendal Sentralsykehus, Arendal, deltager.

 

6. Språk

Norsk, engelsk, noe tysk og fransk.

 

7.  Annet

Kvalifiseringsstipendet for kvinnelige forskere, Det sentrale forskningsutvalg, Universitetet i Agder, 2013.

Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Tilbake