PRISEN TIL FREMME AV YTRINGSFRIHETEN I PSYKISK HELSEVERN  

Hjem Ytringsfrihetsprisen Tidligere prisvinnere Kontakt oss

                                                   

Prisvinnere

 

Pristildeling 2002

Tormod Bakke

 

Første utdeling av prisen fant sted på Stiftelsens dagsseminar i Oslo 8. oktober 2002.  Tema for seminaret var Makt - Politikk - Kunnskap i psykisk helsevern.  Prisen ble tildelt Tormod Bakke, leder av pasientrettighetsorganisasjonen We shall overcome - Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner.

Fullstendig program for seminaret, presseomtaler mv. finner du her. Arrangementet ble støttet økonomisk av Stiftelsen Fritt Ord.

Prisen, som bestod av et pengebeløp samt et grafisk blad som billedkunstneren Arne Bendik Sjur hadde stilt til disposisjon for Stiftelsen, ble overlevert Tormod Bakke av Inger Beate Larsen med følgende  begrunnelse:

"Historien viser mange eksempler på krenkende og uverdig behandling av mennesker innen psykisk helsevern der også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter blir satt til side.  Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern har til hensikt å rette oppmerksomhet mot og sikre vilkårene for den frie ytring på et bredt grunnlag innen psykisk helsevern.  Prisen ble innstiftet i 2001, og deles ut for første gang i 2002.

Årets pris går til en person som for alvor kom i offentlighetens søkelys i forbindelse med det som ble kalt Ikkevoldssaken på begynnelsen av 80-tallet.  Den 13. oktober 1983 gjennomførte overvåkingspolitiet og Oslopolitiet en razzia i lokalene til avisa Ikkevold og i redaksjonsmedlemmenes hjem.  Syv personer ble anmeldt og tiltalt for overtredelse av de såkalte spionparagrafene.  Saken utløste av langvarig debatt om vilkårene for ytringsfrihet i samfunnet.  Konflikten med styresmaktene ble samtidig en stor påkjenning for årets prisvinner.  Han ble tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus 27. oktober 1983.

Prisvinneren ble de påfølgende årene innlagt på psykiatrisk avdeling flere ganger.  Han ble opprørt over forholdene og behandlingen både han selv og andre ble utsatt for, og har siden slutten av 80-tallet vært en sentral person for å få fram alternative tilnærminger til mennesker med psykiske problemer. I 1988 grunnla han tidsskriftet "Søkelyset - et kritisk blikk på psykiatrien", et ikke-kommersielt, uavhengig tidsskrift som konsekvent løfter fram og forsterker pasientenes stemme.  Tidsskriftet framstår som et svært viktig talerør for å sike ytringsfriheten til både pasientene og fagpersoner med kritiske synspunkter og perspektiver som i andre sammenhenger fort blir marginalisert og ugyldiggjort.  Prisvinneren er også grunnleggeren av Amalie Norsk Forlag, et forlag som ene og alene arbeider for å publisere bøker skrevet av pasienter innen psykisk helsevern.

Prisvinneren har vært leder av organisasjonen "We shall overcome" - Norges eldste pasientorganisasjon innen psykisk helsevern - og har også i denne posisjonen bidratt til å rette oppmerksomhet mot krenkende forhold ved psykiatrisk behandling. Han deltok i Folkeaksjonen mot TV-aksjonen i 1992, og bidro til å skape debatt omkring grunnvilkårene for pasienter innen psykisk helsevern.  Folkeaksjonen var kritisk til å samle inn penger til psykiatrien på psykiatriens egne vilkår.

Prisvinneren framstår som en utrettelig forkjemper for å bedre forholdene til mennesker med psykiske lidelser og bidrar til på en forbilledlig måte til å fremme den frie ytring innen psykisk helsevern."

 

Pristildeling 2003

 

Mental Helse

 

Prisen for 2003 ble tildelt foreningen Mental Helse Norge.  Ved tildelingen ble det lagt vekt på at foreningen framstår som en utrettelig forkjemper for å bedre forholdene til mennesker med psykiske lidelser og bidrar på en forbilledlig måte til å fremme den frie ytring og respekten for menneskeverdet i psykisk helsevern.

Fullstendig begrunnelse for pristildelingen finner du her. Prisen ble delt ut under seminaret Mediemakt og psykisk helsevern avholdt Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, den 10. desember 2003.  Fullstendig program for seminaret finner du her.

 

Pristildeling 2004

Arnhild Lauveng

Arnhild Lauvengs bok I morgen var jeg alltid en løve

 

Prisen for 2004 ble tildelt forfatteren og psykologen Arnhild Lauveng. Hun har både som pasient og fagperson formidlet pasienterfaringer og et kritisk perspektiv på dagens psykiatri. 

Fullstendig begrunnelse for pristildelingen finner du  her.

Program for seminaret "Er det noen vits i å høre på pasientene" avholdt i forbindelse med prisutdelingen og arrangert i samarbeid med Fagforum for Psykisk Helsearbeid på Håndverkeren i Oslo 10. desember 2004 finner du her.

Arnhild Lauveng er fra 2009 styremedlem i Stiftelsen.

 

Pristildeling 2005

 

Kristin Fiskerud og Tayyab M. Choudri

 BETYR MYE: – Denne prisen betyr veldig mye både for meg personlig og for Mental Helse, 
      sier Ann-Kristin Fiskerud – her foran Per Krohgs freske i Håndverkerens festsal. Foto: Geir E. Skog

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for 2005 ble delt ut til to enkeltpersoner som på vegne av sine respektive organisasjoner har gitt verdifulle og uredde bidrag til åpenhet og mangfold omkring minoriteters psykiske helse. De to er: Tayyab M. Choudri – daglig leder i IHSG  - Internasjonal helse- og sosialgruppe og Ann Kristin Fiskerud, Innvandrerlaget i Mental Helse Norge.

Fullstendig begrunnelse for pristildelingen finner du her.  Prisen ble tildelt under Stiftelsens seminar "Tør vi tro på det pasientene sier?" i Oslo 9. desember 2005.  Seminaret ble arrangert i samarbeid med Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Fullstendig program for seminaret finner du her.  Omtaler i pressen gjengis her.

 

Pristildeling 2006

Mette Ellingsdalen
Foto: Sveinung Uddu Ystad

 

Mette Ellingsdalen har de siste årene blitt kjent gjennom media hvor hun har fortalt om sine erfaringer i møte med behandlingsapparatet. Erfaringene har særlig bidratt til å rette oppmerksomhet mot en svært omdiskutert behandling innen psykisk helsevern for voksne.  Det er blitt pekt på hvordan denne behandlingen kan føre til langt flere komplikasjoner og skadevirkninger enn det fagfolk flest informerer om.

Fullstendig begrunnelse for pristildelingen finner du her.

Pristildelingen skjedde under seminaret "Hvor ble det av reformen i psykisk helse feltet?" arrangert sammen med Fagforum for Psykisk Helsearbeid på Håndverkeren i Oslo 8. desember 2006.  Fullstendig program for seminaret finner du her.  Les intervju med Mette fra www.psykiskhelse.no  21.02.2007 her.

 

Pristildeling 2007

 

Ragnhild Storstein Spilker

 

Sykepleier Ragnhild Storstein Spilker var en av de få hadde mot og styrke til å si i fra og tale offentlige tjenesteytere og ditto ledelser i mot – heve sin stemme og uttrykke sin opplevelse av hendelsen i Sofienbergparken. Denne stemmen ble en velbegrunnet faglig kritikk av den skandaløse behandling som Ali Farah ble utsatt for. Prisvinneren fremførte en kritikk som både handlet om den konkrete hendelsen og en perspektivering av at dette var en form for behandling som andre personer også utsettes for. Særlig gjelder dette grupper som er marginalisert i det norske samfunn. Samtidig fremholdt prisvinneren pasienters rett til å klage på uverdig behandling, rasisme og diskriminering. Fagpersonell må erkjenne denne retten parallelt med at en kritisk gransker og endrer holdninger og handlinger som opprettholder alle former for uverdig behandling. Dette er fagpersonalet yrkesetiske og moralske plikt. Prisvinneren viser mot og styrke til å si fra, til å stå imot de mange og devaluerende maktkulturer. Samtidig legemliggjør hun gjennom å fortelle om sine erfaringer, idealet om vi alle bør varsle om kritikkverdig og dehumaniserende praksiser.  

Fullstendig begrunnelse for pristildelingen finner du her.

 

Pristildelingen skjedde under konferansen "Hvis vi kunne starte på nytt..." arrangert av Mental Helse, Rådet for psykisk helse og Sosial- og helsedirektoratet på Hamar 11. til 14. september 2007.

 

 

Pristildeling 2008

 

Sigrun Tømmerås

Sigrun Tømmerås  betegner seg selv som skribent og psykisk helseaktivist. Disse betegnelsene lever hun opp til gjennom en bred produksjon av poengterte og oppdaterte tekster. Hun kjemper en kamp for menneskerettigheter for psykisk lidende, både gjennom avisartikler, tidsskrifter og sin egen blogg. I bloggen henvender hun seg for eksempel direkte til helseministeren eller til Norsk psykologforening. Som en aktiv samfunnsdebattant står hun i bresjen for et kommende paradigmeskifte innen psykisk helsevern. Et skifte hvor helsetjenesten er bygget på likeverd, medvirkning og frivillighet.

Fullstendig begrunnelse for pristildelingen finner du her.

Pristildelingen skjedde under seminaret "Hvordan kan vi ytre oss om selvmord i det offentlige rom" arrangert sammen med Fagforum for Psykisk Helsearbeid på Litteraturhuset i Oslo 10. desember 2008. 

 

Fullstendig program for seminaret finner du her.

 

Pristildeling 2009

 

Gro Hillestad Thune
                   Foto Janne Lindgren

 

 

Advokat Gro Hillestad Thune har vist et stort engasjement i forhold som angår psykisk helsevern. Hun har satt søkelys på situasjoner som har bidratt, og bidrar, til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom foredrag og forfatterskap blir det pekt på at psykisk lidende er særlig utsatt for brudd på menneskerettighetene. Gro Hillestad Thune evner å få i stand konstruktive debatter om hvordan lovgivningen som tillater helsepersonell å bruke fysisk makt, alltid innebærer fare for maktmisbruk. Det som skjer innen psykisk helsevern må få konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket på et overordnet nivå.

 

Gro Hillestad Thune er mer opptatt av handling enn handlingsplaner. For å få til menneskevennlige behandlingsmiljøer må det tenkes strategisk. Hun kjemper for å etablere en norsk menneskerettighetskommisjon, og er vel så opptatt av å formidle hva som duger, enn å påpeke det som ikke gjør det.

 

Gro Hillestad Thune har vært medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjon i 15 år. Hun har også vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hun er en menneskerettighetsadvokat med et stort hjerte for et psykisk helsevern med mindre bruk av tvang. 


Fullstendig begrunnelse for pristildelingen finner du her.  Les intervju med Gro Hillestad Thune i Psykisk Helse  her.

Pristildelingen skjedde under seminaret "Narrativ terapi og narrativ praksis" arrangert sammen med Fagforum for Psykisk Helsearbeid på Litteraturhuset i Oslo 10. desember 2009.  Fullstendig program for seminaret finner du her.

Presseomtaler av prisutdelingen finner du her.